Bài thi module Nghe Đọc Linguaskill

800.000 

Việc đánh giá bằng bài thi Linguaskill giúp bạn biết trình độ của bạn theo khung 6 bậc (A1 – C2). Sau khi đánh giá, bạn sẽ nhận được phiếu điểm cho kỹ năng, bảng phân tích chi tiết về trình độ của bạn, bản tư vấn về lộ trình học, tự nâng cao trình độ bằng Khóa học trực tuyến Cambridge English Empower Khóa luyện thi Linguaskill.

Việc đánh giá bằng bài thi Linguaskill không phục vụ cho mục đích cấp chứng chỉ. Để được cấp chứng chỉ Linguaskill, đăng ký thi Linguaskill tại đây.

Buy Now