Cập Nhật Lần Cuối ngày 19 tháng 09 năm 2021

ĐIỀU KHOẢN VÀ QUY ĐỊNH DỊCH VỤ
ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN

Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi là bạn đã đồng ý với Các Điều khoản và Quy định Dịch vụ của VN247.Reap-Hevobooks!

Những điều khoản và quy định dịch vụ này tạo thành một thỏa thuận pháp lý giữa bạn, dù là cá nhân hay đại diện cho một tổ chức (“bạn”) và Công Ty CP Nghiên cứu, Ứng dụng và Thực nghiệm Công nghệ, hoạt động dưới tên VN247.REAP-Hevobooks (“VN247.REAP-Hevobooks”, “chúng tôi”), về việc tham dự / tổ chức thi và sử dụng bài thi / phiếu điểm / chứng chỉ Linguaskill cho các mục đích quy định trong bản Điều Khoản và Quy Định Dịch vụ này. Chúng tôi là một pháp nhân Việt Nam, có trụ sở tại số 187B Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội và là Đại diện Ủy quyền Duy nhất của Cambridge cung cấp bài thi Linguaskill tại Việt Nam. Bạn đồng ý rằng, với việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đã đọc, hiểu, và đồng ý tuân theo tất cả các điều khoản và quy định dịch vụ này. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN VÀ QUY ĐỊNH NÀO TRONG VĂN BẢN NÀY, BẠN SẼ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG BÀI THI LINGUASKILL VÀ BẮT BUỘC PHẢI DỪNG VIỆC SỬ DỤNG NGAY LẬP TỨC.

Chúng tôi bảo lưu toàn bộ quyền của chúng tôi, thay đổi hoặc chỉnh sửa đối với Điều Khoản và Quy Định Dịch vụ này bất kỳ lúc nào và với bất kỳ lí do gì. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn các thay đổi này bằng việc cập nhật thời gian “Cập Nhật Lần Cuối” của Điều Khoản và Quy Định Dịch vụ này, và bạn từ bỏ tất cả các quyền nhận những thông báo cụ thể về những thay đổi này. Xin lưu ý luôn kiểm tra ngày “Cập Nhật Cuối Cùng” của bản Điều Khoản và Quy Định Sử Dụng Dịch vụ này trên website chính thức của chúng tôi (https://reap-hevobooks.org/linguaskill/dieu-khoan-va-quy-dinh-dich-vu/) mỗi khi bạn sử dụng bài thi Linguaskill để có thể hiểu rõ những điều khoản nào đang hiện hành. Bạn được cho là đã hiểu rõ và chấp nhận tất cả các thay đổi trong bản Điều Khoản và Quy Định Dịch vụ bằng việc tiếp tục sử dụng bài thi Linguaskill sau ngày cập nhật.

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG BÀI THI LINGUASKILL

Sử dụng bài thi Linguaskill cho mục đích xin cấp chứng chỉ: Bài thi Linguaskill được sử dụng cho mục đích đánh giá năng lực tiếng Anh của thí sinh, với lựa chọn có thể nhận chứng chỉ của Cambridge từ VN247.REAP-Hevobooks, với điều kiện bài thi được thực hiện tại một trung tâm khảo thí được phê duyệt, trong điều kiện thi được tổ chức bởi VN247.REAP-Hevobooks, theo các hướng dẫn và quy định từ Cambridge, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Việt Nam, và VN247.REAP-Hevobooks.

Sử dụng bài thi Linguaskill cho mục đích nội bộ: Bất kỳ tổ chức nào có mong muốn đều có thể sử dụng bài thi Linguaskill cho mục đích đánh giá nội bộ. Những tổ chức này đăng ký bằng văn bản mục đích sử dụng bài thi với VN247.REAP-Hevobooks và đồng ý chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm liên quan đến việc tổ chức đánh giá nội bộ của mình và sẽ được VN247.REAP-Hevobooks cấp phiếu điểm theo mẫu do Cambridge và VN247.REAP-Hevobooks quy định; phiếu điểm sẽ được gắn watermark, logo, tên của tổ chức đó và không có giá trị thay thế chứng chỉ. VN247.REAP-Hevobooks bảo lưu quyền độc quyền để trả kết quả thi của thí sinh và lưu giữ thông tin cá nhân của thí sinh phục vụ mục đích lưu hồ sơ, thẩm tra và theo dõi.

KẾT QUẢ THI LINGUASKILL

Sử dụng bài thi Linguaskill cho mục đích xin cấp chứng chỉ: Các thí sinh đáp ứng đầy đủ các quy định và yêu cầu cho mục đích sử dụng này sẽ được cấp chứng chỉ của Cambridge chính thức từ VN247.REAP-Hevobooks , có dán tem xác thực độc quyền của VN247.REAP-Hevobooks, và có thể truy xuất kết quả từ trang web Hevocert của REAP-Hevobooks (https://cert.vn247.org). VN247.REAP-Hevobooks bảo lưu toàn bộ quyền từ chối cấp chứng chỉ cho bất kỳ thí sinh nào mà, trước và trong khi diễn ra kỳ thi hoặc trong giai đoạn hậu kiểm, bị phát hiện có những hành vi vi phạm quy chế thi đã được ban hành.

Sử dụng bài thi Linguaskill cho mục đích nội bộ: các tổ chức có mong muốn sử dụng bài thi cho mục đích này sẽ nhận được phiếu điểm theo mẫu do Cambridge và VN247.REAP-Hevobooks quy định. Các tổ chức có nhu cầu sử dụng cho mục đích này có trách nhiệm cung cấp cho REAP-Hevobooks tên tổ chức và logo của mình, và đồng ý với việc REAP-Hevobooks sử dụng những thông tin này cho để in lên phiếu điểm được cấp. VN247.REAP-Hevobooks bảo lưu quyền từ chối cung cấp phiếu điểm cho những tổ chức không tuân thủ theo quy định của VN247.REAP-Hevobooks.

GIAN LẬN THI LINGUASKILL

Việc gian lận thi Linguakill sẽ dẫn đến việc bài thi bị điểm 0 trên Hệ thống toàn cầu của Cambridge. Các tổ chức, dù sử dụng bài thi Linguaskill cho mục đích nội bộ, có trách nhiệm giám sát việc gian lận thi Linguakill và báo cáo cho VN247.REAP-Hevobooks về việc này. VN247.REAP-Hevobooks bảo lưu quyền đình chỉ, tạm thời hoặc vĩnh viễn, việc cung cấp dịch vụ cho những cá nhân hoặc tổ chức bị phát hiện có hành vi gian lận thi Linguaskill.

THỜI HIỆU VÀ CHẤM DỨT

Những Điều khoản và Quy định Dịch vụ này có hiệu lực hoàn toàn trong khi bạn sử dụng bài thi Linguaskill. KHÔNG GIỚI HẠN CÁC QUY ĐỊNH KHÁC CỦA BẢN ĐIỀU KHOẢN VÀ QUY ĐỊNH DỊCH VỤ NÀY, CHÚNG TÔI BẢO LƯU QUYỀN, TOÀN QUYỀN ĐỘC QUYỀN VÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM, TRONG VIỆC TỪ CHỐI TIẾP CẬN DỊCH VỤ VÀ SỬ DỤNG BÀI THI LINGUASKILL, ĐỐI VỚI BẤT KỲ CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC NÀO VÌ BẤT KỲ LÍ DO HOẶC KHÔNG VÌ LÍ DO NÀO, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI VIỆC VI PHẠM BẤT KỲ TUYÊN BỐ, HOẶC GIAO ƯỚC NÀO CÓ TRONG NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ QUY ĐỊNH DỊCH VỤ NÀY HOẶC CÓ TRONG BẤT KỲ LUẬT HOẶC QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH NÀO. CHÚNG TÔI CÓ THỂ CHẤM DỨT VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC THAM GIA BÀI THI LINGUASKILL MÀ KHÔNG CÓ CẦN BÁO TRƯỚC, TOÀN QUYỀN ĐỘC QUYỀN DO CHÚNG TÔI QUYẾT ĐỊNH.

LUẬT ÁP DỤNG

Các điều khoản này chịu sự điều chỉnh và chi phối của các quy định và luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam. VN247.REAP-Hevobooks và bạn đồng ý không thể hủy ngang rằng tòa án Việt Nam sẽ có toàn quyền tài phán giải quyết bất kỳ tranh chấp nào có thể phát sinh liên quan đến các điều khoản này.

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Các Điều khoản và Quy định Dịch vụ này và bất kỳ chính sách, quy tắc hoạt động nào do chúng tôi công bố, hoặc bất kỳ thỏa thuận hoặc hợp đồng nào khác giữa bạn và chúng tôi, tạo thành toàn bộ thỏa thuận và đồng ý giữa bạn và chúng tôi. Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào trong các Điều khoản và Quy định Dịch vụ này sẽ không đồng nghĩa như một sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Các Điều khoản và Quy định Dịch vụ này hoạt động trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. Chúng tôi có thể chuyển nhượng bất kỳ hoặc tất cả các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi cho người khác vào bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ mất mát, hư hỏng, chậm trễ, hoặc không thực hiện được gây ra bởi bất kỳ nguyên nhân nào nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của chúng tôi. Nếu bất kỳ điều khoản nào hoặc một phần của điều khoản nào trong các Điều khoản và Quy định Dịch Vụ này được xác định là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì điều khoản hoặc một phần điều khoản đó được coi là có thể tách rời khỏi các Điều khoản và Quy định Dịch vụ này và không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào còn lại. Không có mối quan hệ liên doanh, đối tác, việc làm hoặc đại lý nào được tạo ra giữa bạn và chúng tôi do các Điều khoản và Quy định Dịch vụ này hoặc việc sử dụng bài thi Linguaskill. Bạn đồng ý rằng các Điều khoản và Quy định Dịch vụ này sẽ không được hiểu là chống lại chúng tôi do chúng tôi đã soạn thảo chúng. Bằng bản thỏa thuận này, bạn từ bỏ bất kỳ và tất cả các biện pháp bảo vệ mà bạn có thể có dựa trên hình thức điện tử của các Điều khoản và Quy định Dịch vụ này và việc các bên không có chữ ký để thực thi các Điều khoản và Quy định Dịch vụ này.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến bài thi Linguaskill hoặc để nhận thêm các thông tin khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

VN247.REAP-Hevobooks

Trụ sở chính: 187B Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Văn phòng giao dịch 1: Tầng 12, tòa nhà Hồng Hà, 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà nội, Việt Nam

Văn phòng giao dịch 2: Tầng 2, 73 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà nội, Việt Nam

Điện Thoại: 0903268318

Email: info@reap-hevobooks.org