PHIẾU ĐĂNG KÝ THI LINGUASKILL

  Điểm dự thi

  Loại bài thi Linguaskill

  Trình độ mục tiêu

  Kỹ năng đăng ký thi

  Nghe & ĐọcViếtNói4 Kỹ năng

  Danh xưng

  Họ đệm

  Tên

  Ảnh thí sinh
  (ảnh chân dung 4x6
  trên nền trắng)

  Ngày sinh

  Email

  Điện thoại

  Địa chỉ liên lạc

  Giấy tờ tùy thân

  CCCD/CMNDHộ chiếu

  Số CCCD/ Hộ chiếu

  Ảnh mặt trước

  Ảnh mặt sau

  Thí sinh có bị khuyết tật về thị giác, thính giác hay gặp khó khăn trong việc học, và cần sắp xếp đặc biệt (VD: sửa đổi tài liệu, thêm thời gian, công nghệ hỗ trợ…)?

  Không

  Nếu có, ghi rõ yêu cầu bên dưới. Cung cấp giấy tờ y tế bản gốc để chứng minh kèm theo Mẫu này. Các loại giấy tờ y tế có thời hạn không quá 2 năm trước ngày thi. Thí sinh có yêu cầu sửa sổi tài liệu thi cần báo ít nhất 3 tuần trước khi thi