Tôi sử dụng dịch vụ kiểm tra kết quả thi của Reap-Hevobooks như thế nào?

Chứng chỉ Linguaskill do Reap-Hevobooks cấp được dán tem chip RFID xác thực điện tử. Để xác thực, bạn truy cập trang https://cert.vn247.org, nạp mã số xác thực, đối chiếu với số SN, và hồ sơ, kết quả thi của thí sinh. Xem thêm mô tả chứng chỉ và cách xác thực ở đây: https://www.reap-hevobooks.org/linguaskill/certificate/

QR Code:

This entry was posted in . Bookmark the permalink.